Спољнотрговински промет Института „Винча“ је основан 1979. године.

Регистрован је за трговину на велико и мало фармацеутским и хемијским производима, осталим репродукционим материјалом и опремом.

Уз наведене делатности има право посредовања и заступања у промету роба и услуга.

Осим тога бави се и превозом робе у друмском саобраћају, складиштењем, пословима царинског и шпедитерског посредовања. Специјализован је за промет извора јонизујућег зрачења.

Спољнотрговински промет Института „Винча“ сарађује са свим водећим здравственим и научним установама Републике Србије као и бројним иностраним компанијама.