Спољнотрговински промет поседује:

 • Решења Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије којима се утврђује да испуњава прописане услове за обављање послова увоза, извоза, продаје и набавке извора јонизујућег зрачења и њихов транспорт, безбедно складиштење и чување у својим просторијама.

  • Решење о регистрацији делатности ниског ризика промета извора зрачења без складиштења
  • Решење о регистрацији делатности ниског ризика промета генератора зрачења са складиштењем
  • Решење о издавању лиценце за обављање радијационе делатности умереног ризика промета радиоактивних извора са складиштењем, категорија III, IV и V
  • Решење о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика промета радиоактивних извора са складиштењем, категорија I и II.
  • Решење о регистрацији радијационе делатности ниског ризика транспорт опасне робе класе 7
  • Решење о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика: транспорт опасне робе класе 7 – транспорт радиоактивног материјала

 • Решење Министарства здравља о испуњености услова за промет лекова и медицинских средстава на велико.

  • Решење за обављање промета на велико лекова
  • Решење за обављање промета на велико медицинских средстава

 • pdfСертификат SRPS ISO 9001:2015 којим се потврђује да је Институт за нуклеарне науке "Винча" - Спољнотрговински промет, успоставио СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ који се односи на трговину фармацеутским и хемијским производима, радиоактивним изотопима, пратећим репродукционим материјалом и опремом, царинским посредовањем и шпедитерским пословима

 • pdfСертификат SRPS ISO 14001:2015 којим се потврђује да је Институт за нуклеарне науке "Винча" - Спољнотрговински промет, успоставио СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ који се односи на трговину фармацеутским и хемијским производима, радиоактивним изотопима, пратећим репродукционим материјалом и опремом, царинским посредовањем и шпедитерским пословима
 • pdfСертификат SRPS ISO 45001:2018 којим се потврђује да је Институт за нуклеарне науке "Винча" - Спољнотрговински промет, успоставио СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА БЕЗБЕДНОШЋУ И ЗДРАВЉЕМ НА РАДУ који се односи на трговину фармацеутским и хемијским производима, радиоактивним изотопима, пратећим репродукционим материјалом и опремом, царинским посредовањем и шпедитерским пословима