Спољнотрговински промет поседује:

  • Лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије којом се утврђује да испуњава прописане услове за обављање послова увоза, извоза, продаје и набавке извора јонизујућег зрачења и њихово безбедно складиштење и чување у својим просторијама.
  • Решење Министарства здравља о испуњености услова за промет лекова, помоћних лековитих и медицинских средстава на велико.
  • Сертификат SRPS ISO 9001:2015 којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом Спољнотрговинског промета Института "Винча" који се односи на трговину фармацеутским и хемијским производима, радиоактивним изотопима, пратећим репродукционим материјалом и опремом, царинско посредовање и шпедитерске послове проверен и усаглашен са са стандардом квалитета SRPS ISO 9001:2015.