Водећи дистрибутер радиофармацеутика
и радиоактивних извора у Србији
Спољнотрговински промет је центар регистрован за трговину на велико фармацеутским
и хемијским производима, репродукционим материјалом и опремом.
званични документи >

Спољнотрговински промет има право заступања и посредовања у промету роба и услуга, бави се пословима складиштења, царинског посредовања и превозом опасних материја класе 7 у друмском саобраћају.